----/----

Excel – Làm sao để biết có nên đầu tư vào một dự án hay không (Dùng hàm NPV)

 

Tổng quát

-Nếu NPV > 0:

  • Giá trị hiện tại thuần NPV của một dự án đầu tư lớn hơn 0dự án đó nên được thông qua. Bởi vì thu nhập thu về đã lớn hơn ngưỡng hoà vốn.
  • Tùy thuộc vào chi phí đầu tư ban đầu, một dự án có thể có IRR (Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ) thấp nhưng NPV cao, có nghĩa là dự án có lợi nhuận nhưng tốc độ trên dự án đó có thể chậm.
  • IRR > Lãi suất vay: nên vay để đầu tư
  • Giả sử chi phí đầu tư bằng nhau giữa các dự án khác nhau, dự án có IRR cao nhất có thể sẽ được coi là tốt nhất và được thực hiện trước.

-Nếu NPV = 0: Đạt ngưỡng hoà vốn, có thể thông qua hoặc không tuỳ vào tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) kỳ vọng của bạn đưa ra ban đầu là lạc quan hay thận trọng.

-Nếu NPV <0: thì không cần thông qua dự án.

 

Công thức chung

t = dòng tiền ròng trong kỳ t

o = tổng chi phí đầu tư ban đầu

r = suất chiết khấu, và

t = số khoảng thời gian

 

Công thức Excel

NPV = (Rate, Value 1, [Value 2], [Value 3]…)

  • Rate = Mức chiết khấu cho một kỳ
  • Value 1, [Value 2], [Value 3]… = Dòng tiền mặt tích cực hoặc tiêu cực
  • Ở đây, các giá trị âm sẽ được coi là chi ra và các giá trị dương sẽ được coi là dòng vào thu nhập vào.

VÍ DỤ NPV

Dưới đây là một loạt các dữ liệu mà từ đó chúng ta cần tìm NPV –

Chi tiết Bằng đô la Mỹ
Tỷ lệ chiết khấu 5%
Đầu tư ban đầu -1000
Dòng tiền thu năm thứ 1 300
Dòng tiền thu năm thứ 2  400
Dòng tiền thu năm thứ 3 400
Dòng tiền thu năm thứ 4 300

 

Giải pháp: Trong Excel, chúng tôi sẽ làm như sau –

 

NPV (Lãi suất, Dòng tiền năm 1 : Năm n) + Đầu tư ban đầu

 

= NPV (5%, 300,400,400,300) + (-1000)

= US $ 240,87

 

Giá trị hiện tại ròng dương chỉ ra rằng thu nhập dự kiến ​​của một dự án hoặc đầu tư (bằng đô la hiện tại) vượt quá chi phí dự kiến ​​(cũng theo đô la hiện tại).

Nói chung, một khoản đầu tư có NPV dương sẽ có lợi nhuận, và một khoản đầu tư có NPV âm sẽ dẫn đến một khoản lỗ ròng. Khái niệm này là cơ sở cho Quy tắc Ròng Hiện tại , trong đó chỉ ra rằng nên đầu tư khi có giá trị NPV dương.

 

 

Công thức tính IRR trong:

=IRR(Tiền ban đầu, Năm 1, Năm 2,….)

  • Tiền ban đầu     :    Giá trị âm do chi ra đầu tiên
  • Năm 1, Năm 2,…. :    Giá trị dương hay âm tùy dự án

 

 

 

Source: www.investopedia.com

 

Tham khảo youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *