----/----

Excel – Giá trị hiện tại (PV) & giá trị tương lai (FV) được tính thế nào?

Định nghĩa Giá trị Tương lai – FV

Giá trị tương lai (FV) là giá trị của một tài sản hiện tại vào một ngày nhất định trong tương lai dựa trên tỷ lệ tăng trưởng giả định theo thời gian.

Nếu, dựa trên mức tăng trưởng được đảm bảo, một khoản đầu tư $10.000  được thực hiện hôm nay sẽ có giá trị $100.000 trong 20 năm, sau đó FV của khoản đầu tư $10.000  là $100.000. Phương trình FV giả định một tỷ lệ tăng trưởng liên tục và một thanh toán trả trước duy nhất không bị ảnh hưởng trong suốt thời gian đầu tư.

 

Tính toán FV cho phép các nhà đầu tư dự đoán, với độ chính xác khác nhau, số tiền lợi nhuận có thể được tạo ra bởi các khoản đầu tư khác nhau. Số tiền tăng trưởng được tạo ra bằng cách giữ một số tiền nhất định có thể sẽ khác với nếu số tiền tương tự đã được đầu tư vào chứng khoán hoặc tài sản, do đó phương trình FV được sử dụng để so sánh nhiều lựa chọn.

Xác định FV của một tài sản có thể trở nên phức tạp, tùy thuộc vào loại tài sản. Ngoài ra, tính toán FV dựa trên giả định về tốc độ tăng trưởng ổn định. Nếu tiền được đặt trong một tài khoản tiết kiệm với lãi suất được bảo đảm, sau đó FV là dễ dàng để xác định chính xác.

Tuy nhiên, đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc chứng khoán khác có tỷ suất lợi nhuận cao hơn có thể gây ra khó khăn lớn hơn.

Tuy nhiên, để hiểu khái niệm cốt lõi, lãi suất đơn giản và hợp nhất là những ví dụ đơn giản nhất về tính toán FV.

 

Cách 1: Giá trị Tương lai sử dụng lợi tức hàng năm giản đơn:

Đầu tư kiếm được lãi suất đơn giản , thì công thức như sau, trong đó I (Investment) là số tiền đầu tư ban đầu, R là lãi suất T là số năm đầu tư:

FV = I * [1 + (R * T)]

 

Ví dụ: giả sử khoản đầu tư $ 1,000 được giữ trong năm năm trong một tài khoản tiết kiệm với 10% lãi suất đơn giản được trả hàng năm. Trong trường hợp này, FV của khoản đầu tư ban đầu $1.000 là

$1.000 * [1 + (0.10 * 5)] =  $1.500

 

Phân tích:

Năm 1:     $1,000 + ($1,000 x 0.1) = $1,000 x (1 + 0.1) 

Năm 2:    $1,000 + $1,000 x ( 1 + 0.1)  + $1,000 x ( 1 + 0.1) =  $1,000 x (1 + 2 x 0.1)  

Năm 3:    $1,000 + $1,000 x ( 1 + 0.1)  + $1,000 x ( 1 + 0.1)  + $1,000 x ( 1 + 0.1)  =  $1,000 x (1 + 3 x 0.1)  

….

 

Cách 2: Giá trị Tương lai Sử dụng Lãi suất kép

Lãi suất được áp dụng cho số dư tài khoản lũy kế của mỗi kỳ. Trong ví dụ trên, năm đầu tiên của khoản đầu tư kiếm được 10% * $1.000, hoặc $100.

Tuy nhiên, năm sau, tổng tài khoản là $1,100 thay vì $1,000, vì vậy để tính lãi tích lũy, lãi suất 10% được áp dụng cho toàn bộ số dư cộng lãi năm 1 cho năm thứ 2 là 10% * $1,100 hoặc $110.

Công thức FV của khoản lãi đầu tư kết hợp đầu tư là:

FV = I * [(1 + R)T]

Sử dụng ví dụ trên, cùng một khoản đầu tư 1000 đô la trong 5 năm trong tài khoản tiết kiệm với lãi suất kép tăng 10% sẽ có FV là

$1,000 * [(1 + 0.10)5] =  $ 1,610.51

 

Cách 3: Sử dụng Excel

FV (Rate, Nper, [Pmt], PV, [Type])

  • Rate = Là lãi suất / thời gian
  • Nper = Số khoảng thời gian
  • [Pmt] = Thanh toán / thời gian
  • PV = giá trị hiện tại
  • [Type] = Khi thanh toán được thực hiện (nếu để trống, giả định rằng thanh toán đã được thực hiện vào cuối kỳ)

 

A đã đầu tư 100 USD vào năm 2016. Khoản thanh toán đã được thực hiện hàng năm. Lãi suất 10% / năm

Điều gì sẽ là FV vào năm 2019?

 

Giải pháp: Trong excel, chúng ta sẽ đưa phương trình như sau –

= FV (10%, 3, 1, – 100)

= $129,79 

 

Cách tính giá trị hiện tại

Từ công thức tính giá trị tương lai, ta có thể suy ra công thức tính giá trị hiện tại.

PV = FV / (1+i) n

 

Ý nghĩa tính giá trị hiện tại từ dòng tiền giả định biết xem nên đầu tư hay không???

Xem thêmLàm sao để biết có nên đầu tư vào một dự án hay không

 

 

Source: www.investopedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *