----/----

Excel 2016 – Tạo bảng tính ngân sách hàng tháng

 

  • File / New
  • Monthly Budget

 

 

 

 

Monthly Budget Summary

Income: Thu nhập
Expenses: Chi phí
Balance (Income minus Expenses)

 

WHAT ARE MY TOP 5 HIGHEST OPERATING EXPENSES?

Top 5 chi phí hoạt động cao nhất  là gì?

 

EXPENSE: Chi phí
Maintenance and repairs: Sửa chửa và trùng tu
Supplies: Nhà cung cấp
Rent or mortgage: Chi phí thuê
Taxes: Thuế
Advertising: Quảng cáo
Total: Tổng cộng.

 

Tab sheet income

 

Net sales: Thu nhập từ bán hàng.
Interest income: Thu nhập từ lãi cho vay:
Asset sales (gain/loss): Thu nhập từ bán tài sản.

 

Tab Sheet Personnel Expenses

Chi phí nhân sự / Nhân công

Wages: Chi phí lương.
Employee benefits: Chi phí phúc lợi.
Commission: Chi phí hoa hồng.

 

Tab Sheet Operating Expenses

 

Advertising: Chi phí quảng cáo
Bad debts: chi phí nợ xấu
Cash discounts: chi phí giảm giá tiền mặt
Delivery costs: chi phí giao nhận
Depreciation: chi phí khấu hao
Dues and subscriptions:
Insurance: chi phí bảo hiểm
Interest: chi phí lãi vay.
Legal and auditing: chi phí pháp lý
Maintenance and repairs: chi phí bảo trì và sửa chữa.
Office supplies: chi phí văn phòng.
Postage: chi phí bưu phẩm.
Rent or mortgage: chi phí thuê
Sales expenses: chi phí bán hàng.
Shipping and storage: chi phí hãng tàu và lưu kho
Supplies: chi phí nhà cung cấp
Taxes: Thuế
Telephone: chi phí điện thoại.
Utilities: chi phí trang cho các tiện ích.
Other: chi phí khác

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *