----/----

Excel 2016 – Sử dụng Forecast Sheet để phân tích dự đoán xu hướng thế nào?

 

Cho bảng data giả định doanh số từ tháng 1/2017 – 12/2017

 

Data / Forecast Sheet

 

  • Forecast End: 3/1/2018  Phân tích và dự đoán đến ngày (Hiển thị tháng/ngày/năm)
  • Include Forecast Statistics
  • Confident Interval: Độ tin cậy 95%

 

 

Đọc phân tích thế nào

 

Chuyển đồ thị đường thành đồ thị cột

 

 

Đổi màu đồ thị tự động

  • Double click vào đồ thị
  • Design
  • Chọn dạng đồ thị

 

Đồ thị kết hợp Combo thể hiện 2 biên dạng đường và doanh thu dạng cột

  • Click vào đồ thị
  • Change Chart Type
  • Combo

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *