----/----

Excel 2010 – Lập bảng tính chi phí bán hàng chuẩn

 

 • File / New
 • Sales Costing

 

 

Expense category: Danh mục chi phí

 • Sales force salary: Lương nhân viên sales
 • Travel : Công tác Phí
 • Advertising: Phí quảng cáo
 • Entertainment
 • Catalog production: Chi phí catalog, bao bì.
 • Marketing department salaries : Chi phí lương marketing
 • Telemarketing costs : chi phí điện thoại
 • Mailing expenses : chi phí bưu phẩm

 

Customers:

ví dụ có 4 khách hàng với tổng doanh số năm

 • Adventure Works
 • Trey Research
 • Fourth Coffee
 • Lucerne Publishing

 

Chỉ số % of sales expenses

 • Đây là chỉ số quan trọng
 • Biết được phần trăm doanh thu từng khách hàng so với tổng chi phí
 • Có thể vẽ thêm đồ thị tròn phần trăm doanh thu so với tổng chi phí.

 

 Đồ thị chi phí cho Sales

 

Doanh số theo khách hàng của năm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *