Tag: Excel trong phân tích tài chính

Excel 2016 – Sử dụng Forecast Sheet để phân tích dự đoán xu hướng thế nào?

  Cho bảng data giả định doanh số từ tháng 1/2017 – 12/2017   Data / Forecast Sheet   Forecast End: 3/1/2018  Phân tích và dự đoán đến ngày (Hiển thị tháng/ngày/năm) Include Forecast Statistics Confident Interval: Độ tin cậy 95%     Đọc phân tích thế nào   Chuyển […]

Excel – Sử dụng hàm PMT, IPMT, PPMT trong quyết định dự án đầu tư

  Giả định vốn vay 70%, vốn pháp định 30% Số tháng phải thanh toán khoản vay = 12 x số năm PMT = -PMT(D8/12,D7,D4) IPMT = -IPMT(D8/12,D5,D7,D4) PPMT = -PPMT(D8/12,D5,D7,D4)   1. Phân tích thứ 1: Muốn PMT là 2000 thì vốn pháp định phải bao nhiêu Sử dụng Data / […]

Excel – Làm sao để biết có nên đầu tư vào một dự án hay không (Dùng hàm NPV)

  Tổng quát -Nếu NPV > 0: Giá trị hiện tại thuần NPV của một dự án đầu tư lớn hơn 0, dự án đó nên được thông qua. Bởi vì thu nhập thu về đã lớn hơn ngưỡng hoà vốn. Tùy thuộc vào chi phí đầu tư ban đầu, một dự […]

Excel – Giá trị hiện tại (PV) & giá trị tương lai (FV) được tính thế nào?

Định nghĩa Giá trị Tương lai – FV Giá trị tương lai (FV) là giá trị của một tài sản hiện tại vào một ngày nhất định trong tương lai dựa trên tỷ lệ tăng trưởng giả định theo thời gian. Nếu, dựa trên mức tăng trưởng được đảm bảo, một […]

Excel ứng dụng phân tích nhạy một chiều & hai chiều trong chọn lựa

Trong thực tế khi có 1 tính toán chọn lựa tối ưu vậy nên chọn thế nào cho tốt. Chúng ta có thể sử dụng Excel phân tích độ nhạy 1 chiều hoặc 2 chiều để quyết định   1. Excel phân tích độ nhạy một chiều: Ví dụ: Tiền […]

Excel Bảng cân đối kế toán và các tỷ số tài chính

File / New / Balance Sheet   Balance sheet with ratios and working capital   Current assets: Tài sản lưu động. Cash and cash equivalents (D): Tiền và các khoản tương đương tiền. Short-term investments: Đầu tư ngắn hạn. Accounts receivable [I]: Những tài khoản có thể nhận được. Inventories [C]: […]