Tag: Excel trong Marketing

Excel 2010 – Lập ngân sách Marketing thế nào cho chuẩn

  File / New Marketing Budget Plan     Marketing Budget Plan Category Research Research firm fees Web research Independent research Other research Research Costs Total   Communications Promotional brochures Television Radio Web Communications Costs Total   Networking Memberships Affiliations Subscriptions Networking Costs Total     Event Number of attendees […]

Excel 2016 – Lập ngân sách kênh phân phối Marketing thế nào?

  File / New Channel Marketing Budget   ANTICIPATED SALES TOTAL $(000) PERSONNEL (% OF TOTAL SALES): Nhân sự (% Tổng Sales Doanh số) Human Resources – Headcount: Số nhân sự Human Resources – Cost: Chi phí nhân sự Commission: Hoa hồng Personnel Total $(000)   DIRECT MARKETING (% OF […]

Excel 2010 – Lập bảng tính chi phí bán hàng chuẩn

  File / New Sales Costing     Expense category: Danh mục chi phí Sales force salary: Lương nhân viên sales Travel : Công tác Phí Advertising: Phí quảng cáo Entertainment Catalog production: Chi phí catalog, bao bì. Marketing department salaries : Chi phí lương marketing Telemarketing costs : chi […]

Excel 2010 – Lập bảng tính ước lượng dòng chi phí thế nào?

    Actual Expenses: Chi phí thực tế. Employee Costs: Chi phí nhân lực. Employee wages: Chi phí lương. Employee benefits: Chi phí phúc lợi. Employee training: Chi phí đào tạo Subtotal: Tổng cộng Office Costs: Chi phí chi phí văn phòng Office lease:  Chi phí thuê Office utilities: Chi phí […]

Excel 2010 – Làm thế nào lập bảng phân tích nhóm sản phẩm (Segment)

  Giả định 1 phân đoạn có nhiều khách hàng Number of active customers—Beginning of period : Số khách hàng hiện tại – Bắt đầu kỳ phân tích Number of customers added: Số khách hàng thêm mới Number of customers lost/terminated: số khách hàng hết hợp đồng. Number of active […]

Làm thế nào để tạo bảng tính Excel đúng chuẩn cho mọi lĩnh vực?

File / New / Search Office.com for template   Ví dụ 1: Bảng phân tích điểm mạnh & yếu của doanh nghiệp     Ví dụ 2: Tạo bảng tính cho kế hoạch kinh doanh (Marketing Plan):       Ví dụ 3: Tạo bảng tính hàng tồn kho (Inventory) […]