Tag: Excel trong Bán hàng – Sales

Excel 2016 – Lập ngân sách kênh phân phối Marketing thế nào?

  File / New Channel Marketing Budget   ANTICIPATED SALES TOTAL $(000) PERSONNEL (% OF TOTAL SALES): Nhân sự (% Tổng Sales Doanh số) Human Resources – Headcount: Số nhân sự Human Resources – Cost: Chi phí nhân sự Commission: Hoa hồng Personnel Total $(000)   DIRECT MARKETING (% OF […]

Excel 2010 – Lập bảng tính chi phí bán hàng chuẩn

  File / New Sales Costing     Expense category: Danh mục chi phí Sales force salary: Lương nhân viên sales Travel : Công tác Phí Advertising: Phí quảng cáo Entertainment Catalog production: Chi phí catalog, bao bì. Marketing department salaries : Chi phí lương marketing Telemarketing costs : chi […]

Excel 2016 – Lập bảng tính ngân sách cho website dự án phần mềm thế nào?

  File / New Website Budget     Initial Investment in Website: Chi phí đầu tư website ban đầu Hardware (e.g., servers): Phần cứng, Server Software (e.g., e-commerce catalog software): Phần mềm Development (e.g., third-party site design and development): Chi phí phát triển (Bên thứ 3 thiết kế & phát […]

Excel 2010 – Lập bảng báo cáo thu nhập 2 năm bằng tiếng anh thế nào?

  File / New Income statement (Trong ô tìm kiếm)       Những điều quan trọng trong báo cáo thu nhập Gross Profit (Loss) =  Net Sales –  Cost of Goods Sold (COGS). Net Operating Income =  Gross Profit (Loss) –  Total Expenses. Net Income  = Net Operating Income […]

Excel 2010 – Làm thế nào lập bảng phân tích nhóm sản phẩm (Segment)

  Giả định 1 phân đoạn có nhiều khách hàng Number of active customers—Beginning of period : Số khách hàng hiện tại – Bắt đầu kỳ phân tích Number of customers added: Số khách hàng thêm mới Number of customers lost/terminated: số khách hàng hết hợp đồng. Number of active […]

Sử dụng Excel PivotTables để lọc doanh thu theo khách hàng và tháng

  Bảng tính cột A – Khách hàng / nhân viên Sales Cột B: Khu vực Cột D: Doanh số Cột E: Tháng     Insert / Pivot Table       Chọn Salesperson & Order Amount   Kết Quả:   Pivot tạo bảng tính theo 3 điều kiện Khách […]

Excel tính tổng doanh số theo tháng

  Bảng tính toán kết quả   Bảng tính mẫu thử (Sales sheet)   Cách tính (Dashboard sheet) Công thức: =SUMIFS(Sales!K:K,Sales!D:D,”>=”&[@Month],Sales!D:D,”<=”&EOMONTH([@Month],0)) Sales!K:K           Doanh số theo bảng tính thử Sales!D:D           Cột tính so sánh trong sales sheet          [@Month]      […]

Excel làm thế nào để tính tổng doanh số từ ngày đến ngày bất kỳ

  Bảng tìm kiếm excel (Sales Sheet)   Bảng tính doanh thu   Cách tính toán excel (Dashboar sheet)   Tại ô D4: =SUMIFS(Sales!K:K,Sales!D:D,”>=”&Dashboar!B4,Sales!D:D,”<=”&Dashboar!C4) Sales!K:K              Cột tính tổng doanh thu Sales!D:D              Cột ngày để so sánh Dashboar!B4       Điều […]