----/----

Tạo mới bảng tính Excel thế nào?

 

1. Tạo bảnh tính trống

File / New / Blank workbook

 

Bảng tính sau khi tạo xong

 

 

2. Tạo bảnh tính lịch họp:

  • File / New / Agendas
  • Ý nghĩa: sắp xếp thời gian họp, lịch họp, ghi chú….

 

 

 

3. Tạo bảnh tính ngân sách:

  • File / New / Budget
  • Ý nghĩa: Lập ngân sách gia đình, công ty, marketing, du lịch…


 

Ngoài ra còn nhiều định dạng form mẫu có sẵn tự tìm hiểu theo danh sách sau nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *