----/----

Sử dụng Excel PivotTables để lọc doanh thu theo khách hàng và tháng

 

  • Bảng tính cột A – Khách hàng / nhân viên Sales
  • Cột B: Khu vực
  • Cột D: Doanh số
  • Cột E: Tháng

 

 

  • Insert / Pivot Table

 

 

 

  • Chọn Salesperson & Order Amount

 

Kết Quả:

 

  • Pivot tạo bảng tính theo 3 điều kiện Khách hàng (Nhân viên) – Doanh số – Tháng (Month)
  • Kéo thả Month vào ô COLUMNS

 

 

  • Kéo Salesperson ra ngoài & thêm Region vào ROWS

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *