----/----

Làm thế nào để tạo bảng tính Excel đúng chuẩn cho mọi lĩnh vực?

File / New / Search Office.com for template

 

Ví dụ 1: Bảng phân tích điểm mạnh & yếu của doanh nghiệp

 

 

Ví dụ 2: Tạo bảng tính cho kế hoạch kinh doanh (Marketing Plan):

 

 

 

Ví dụ 3: Tạo bảng tính hàng tồn kho (Inventory)

 

Ví dụ 4: Bảng tính Quản lý chất lượng sản phẩm (Quality product control)

 

 

 

Ví dụ 5: Bảng tính chi phí cho sales (Sales Costing)

 

Ví dụ 6: Bảng tính điểm hòa vốn (Breakeven Analysis)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *