----/----

Excel xóa dòng trắng thế nào?

 

Bảng tính có nhiều dòng trắng xen kẻ các dòng data

 

  • Chọn bảng dữ liệu.
  • Data / Filter

 

  • Chọn Blanks: chọn dòng ký tự trắng

 

  • Sau khi lọc dữ liệu –> dòng 8, 13, 17, 18, 22 là dòng trắng –> Xóa

 

  • Chọn dòng 8, 13, 17, 18, 22 .
  • Right click -> Delete row.

 

Kết quả sau khi lọc và xóa dòng trắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *