Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel vẽ đồ thị tiến trình Doughnut Chart?

 

 

  • Tại ô tạm tính C2: Công thức   =1-B2

 

  • Chọn vùng A2:C2
  • Insert / Other Charts / Doughnut

 

 

 

 

 

 

 

  • Tương tự như vậy áp dụng đồ thị Productivity%

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *