----/----

Excel vẽ biểu đồ cột doanh thu theo tháng

 

  • Chọn khối I3:J15
  • Insert / Column / 2-D Column

 

Kết quả

 

Thêm số vào đầu cột đồ thị

  • Right Click vào thân đồ thị cột
  • Add data label

 

Thêm đường xu hướng vào đồ thị

  • Right Click vào thân đồ thị cột
  • Add Trendline

 

Thêm đường xu hướng vào đồ thị

  • Right Click vào khoảng trắng trên đồ thị cột
  • Change Chart Type

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *