----/----

Excel ứng dụng phân tích nhạy một chiều & hai chiều trong chọn lựa

Trong thực tế khi có 1 tính toán chọn lựa tối ưu vậy nên chọn thế nào cho tốt.

Chúng ta có thể sử dụng Excel phân tích độ nhạy 1 chiều hoặc 2 chiều để quyết định

 

1. Excel phân tích độ nhạy một chiều:

Ví dụ: Tiền lời = Giá bán – Giá mua 

 • Nếu giá mua thay đổi thì sẽ tác động thế nào đến tiền lời.
 • Nhập giá mua & bán như hình.

 • Ở C8 bấm =C4
 • Quét khối B8-C12

 

 • Chọn Data / What-If Analysis / Data Table

 

 • Column input cell: giá bán

 

Kết quả:

 

2. Excel phân tích độ nhạy hai chiều: 

 • Dòng 8: Giá mua
 • Cột B: Giá bán

 • Đứng tại B8 bấm =C4
 • Quét vùng B8-F12
 • Chọn Data / What-If Analysis / Data Table

 

 

Kết quả:

 • Ví dụ: C9 = 3 –> giá bán = 9 , giá mua = 6 –> lời = 3
 • Ví dụ: C10 = 4 –> giá bán = 10 , giá mua = 6 –> lời = 4

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *