----/----

Excel tính tổng doanh số theo tháng

 

Bảng tính toán kết quả

 

Bảng tính mẫu thử (Sales sheet)

 

Cách tính (Dashboard sheet)

  • Công thức: =SUMIFS(Sales!K:K,Sales!D:D,”>=”&[@Month],Sales!D:D,”<=”&EOMONTH([@Month],0))
  • Sales!K:K           Doanh số theo bảng tính thử
  • Sales!D:D           Cột tính so sánh trong sales sheet         
  • [@Month]          Cột tháng trong dashboard sheet        

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *