----/----

Excel tính điểm hòa vốn thế nào?

Công thức tính điểm hòa vốn

Q = F / ( P – AVC)

 • Q:          Sản lượng / Hay số lượng
 • F:          Định phí / tháng
 • P:          Giá bán
 • AVC:    Biến phí trung bình trên một đơn vị sản phẩm

 • Ô D2:  Công thức         =A2/(C2-B2)

 

Phân tích Goal Seek

 • Tìm giá bán bao nhiêu để điểm hòa vốn là 20 sản phẩm.
 • Đặt con trỏ tại ô D2
 • Data / What-if Analysis / Goal Seek

 

 

 • Set Cell:                           Ô D2 –> Ô tìm giá trị hòa vốn.
 • To Value:                        20 sản phẩm.
 • By Changing cell:       $C$2  –> Ô C2 thay đổi để tìm giá trị hòa vốn cho ô D2 là 20 sản phẩm

 

Kết quả: Giá bán là 550,000 VND –> hòa vốn là 20 sản phẩm

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *