Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel làm thế trích xuất số trong một chuỗi ký tự?

 

 

  • Tại B2:    =MIN(SEARCH({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},A2&”0123456789″))
  • Tại C2:    =RIGHT(A2, LEN(A2)-B2+1)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *