----/----

Excel làm thế nào tính tổng số đơn hàng và doanh số từng nhân viên

 

 

 

Tại ô F2 tính số đơn hàng:   =COUNTIF(B2:B17,E2)

  • B2:B17:    Tên nhân viên
  • E2:            Điều kiện để so sánh

 

 

Tại ô G2 tính doanh số:    =SUMIF(B2:C17,E2,C2:C17)

  • B2:C17:      Khung dữ liệu phân tích.
  • E2:              Điều kiện so sánh.
  • C2:C17:      Khung để tính tổng doanh số

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *