----/----

Excel làm thế nào để so sánh 2 cột trùng khớp nhau?

 

Ví dụ: So sánh 2 cột với nhau thông qua thêm 1 cột mới Match

 

 

 

Ví dụ 2: So sánh 3 cột khớp với nhau không

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *