----/----

Excel dùng hàm Sumif tính tổng doanh thu thế nào?

Bài toán:

có 1 danh sách khách hàng & doanh thu khách hàng trong 1 năm –> hỏi cách dùng hàm Sumif thế nào?

 

Bảng tính doanh thu theo khách hàng

 

Quản lý danh sách khách hàng:

  • Tại ô I4: =SUMIF(Sales!F:F,[@Name],Sales!K:K)
  • Sales!F:F        Cột khách hàng trong sheet sales
  • [@Name]       Điều kiện tính toán
  • Sales!K:K      Cột tổng doanh thu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *