Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel Công thức tính doanh thu theo tuần thế nào?

 

 

 

  • Thêm cột G: Tìm ngày hiện tại thuộc tuần nào?
  • Tại ô G2:          =WEEKNUM(A2)

 

  • Tính doanh thu tuần 14 –> 17
  • Tại ô K2:          =SUMIF(G2:H22,J2,H2:H22)
  • G2:H22:        Bảng data dữ liệu
  • J2:                    Điều kiện
  • H2:H22:        Cột tổng

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *