----/----

Excel công thức tăng giảm ngày thế nào?

 

Cột G công thức tăng tháng lên 1 tháng tự động

  • Đứng tại ô G5                 =DATE(YEAR(G4),MONTH(G4)+1,DAY(G4))
  • G6:G15 tương tự

 

Cột G công thức tăng năm lên 1 năm tự động

  • Đứng tại ô G5                 =DATE(YEAR(G4)+1,MONTH(G4),DAY(G4))
  • G6:G15 tương tự

 

Cột G công thức tăng ngày lên 7 ngày tự động

  • Đứng tại ô G5                 =DATE(YEAR(G4),MONTH(G4),DAY(G4)+7)
  • G6:G15 tương tự

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *