Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel – Conditional Formatting định dạng ô tính theo điều kiện khoảng số

Cách Sử dụng công cụ Conditional Formatting định dạng ô tính theo điều kiện khoảng số

  • Quét ô tính muốn định dạng.
  • Home / Conditional Formatting / More Rules.

 

  • Thêm điều kiện chỉnh tô màu ô tính Excel: Quét ô tính D muốn tô màu –> chọn điều kiện giá trị từ 15 & 17

 

 

Kết quả:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *