----/----

Excel – Conditional Formatting Định Dạng Ô Có Giá Trị Lớn Hơn Số Nhất Định

 

  • Quét ô tính muốn định dạng. Đặt con trỏ ở ô K2
  • Home / Conditional Formatting / More Rules

  • Điều kiện:      =K2>10   xét giá trị ô tính K2 có lớn hơn 10 không nếu có thì tô màu
  • Các điều kiện khác có thể dùng

 

Điều kiện Công thức
So sánh Bằng =K2=10
So sánh khác =K2<>10
So sánh lớn hơn =K2>10
So sánh lớn hơn hoặc bằng =K2>=10
So sánh nhỏ hơn =K2<10
So sánh nhỏ hơn hoặc bằng =K2<=10
Chỉ số ở giữa =AND(K2>5, K2<10)

 

 

  • Định dạng cho màu và font chữ

 

 

 

Kết quả:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *