Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel – Conditional Formatting Định Dạng Các Ô Có Giá Trị Duy Nhất

 

  • Quét ô tính muốn định dạng.
  • Home / Conditional Formatting / More Rules

 

 

 

Kết Quả:

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *