----/----

Excel Bảng tính lập ngân sách chi tiêu cá nhân

 

File / New / Personal Monthly Budget

  1. Chi phí nhà ở.
  2. Chi phí đi lại.
  3. Chi phí bảo hiểm.
  4. Chi phí ăn uống.
  5. Chi phí thú cưng Pets.
  6. Chi phí chăm sóc cá nhân.
  7. Chi phí giải trí.
  8. Chi phí thuế & lãi vay.
  9. Các chi phí khác.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *