----/----

Excel 2010 – Vẽ đồ thị phân phối Histogram của dãy số

 

 

 

 

 

 

 • Chọn khối data
 • Data analysis
 • Histogram / Ok

 

 

Bin Range thường được tính như sau:

 • Cùng kích cỡ data
 • Sử dụng số tròn
 • Có thể chia 5 – 20 bậc
 • Trong data mẫu số nhỏ nhất 25 & lớn nhất 95 –> Bin chọn Min 20 & Max 100
 • Bin chia 5 bậc –> mổi bậc 20 –> Bins: 20, 40, 60, 80, 100
 • Input data: $C$1:$C$28      Dữ liệu cần phân tích
 • Bin Range: $D$1:$D$6        Tiêu chuẩn để tính độ lập lại
 • Output Range: $F$1             Ô F1 để Xuất kết quả phân tích

 

 

Kết quả:

 • Bin 40, tần số xuất hiện 11, cộng dồn 40,74%
 • –> 40 sản phẩm là đơn hàng tối ưu nhất & thường được đặt nhiều nhất

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *