----/----

Excel 2010 – Vẽ đồ thị đường mục tiêu & đường cộng dồn

 

  • Monthly total: Tổng doanh thu hàng tháng
  • Cumulative: Doanh thu cộng dồn
  • Target: Mục tiêu doanh thu năm
  • Chọn khối    A1:M4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đồ thị 3 đường:

Đường doanh thu – Đường doanh thu cộng dồn – Đường mục tiêu

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *