----/----

Excel 2010 – So sánh sự khác biệt chất lượng trước & sau cải tiến

 

Bảng tính mẫu so sánh chất lượng sau khi cải tiến 19 tháng

  • Giả thuyết Null: trước và sau không đổi
  • Giả thuyết A: trước và sau thay đổi

 

 

  • Hypothesized mean difference = 0  giả định khác biệt là 0
  • Alpha = 0.05   (5%)  chỉ số so sánh với P-Value xem có chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết Null
  • Output Range: ô excel để ra các chỉ số thống kê

 

 

Kết quả:

 

P- Value > Alpha (0.05): Chấp nhận giả thuyết Null 

–> Không có sự khác biệt cải tiến chất lượng

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *