Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel 2010 – Quản lý dự án vẽ đồ chị tiến trình Gantt Chart

 

  • Tên dự án
  • Ngày bắt đầu
  • Sốngày hoàn thành

 

 

  • Right click vào đồ thị chưa có data để nhập data
  • Select data

 

  • Add: để thêm data cho ngày bắt đầu dự án và ngày hoàn thành.
  • Thứ tự thêm ngày bắt đầu trước sau đó thêm ngày hoàn thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đồ thị quản lý dự án:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *