----/----

Excel 2010 – Phân tích doanh thu theo ngày trong tuần, tháng, quý & năm

 

Công thức tính các cột

 • Cột E, ô E4   =TEXT(D4, “ddd”)  Tìm thứ trong tuần theo ngày
 • Cột F, ô F4    =WEEKNUM(D4)         Tìm số tuần trong năm theo ngày
 • Cột G, ô G4  =TEXT(D4, “mmm”)    Tìm tháng của năm theo ngày
 • Cột H, ô H4 =TEXT(D4, “yyyy”)       Tìm số năm theo ngày

 

 • Click ô B3
 • Chọn Format as table / ô đầu tiên

 

 

 

Sử dụng Pivot Point để phân tích doanh số từng khách hàng theo từng ngày trong tuần

Ý nghĩa:

 • Đối với ngày dich vụ biết được ngày cao điểm và thấp điểm
 • Có chương trình bán hàng & khuyến mãi phù hợp

 

Cách làm

 • Click vào table
 • Insert / Pivot Table

 

 

 • Định dạng cột Sum of Total
 • Chọn cột K
 • Right click / Format Cells

 

 

Kết quả có doanh số khách hàng theo các ngày trong tuần

 

Tính doanh thu khách hàng theo tuần:

 • Khách hàng điều kiện 1 (Row labels).
 • Số tuần điều kiện 2 (Row labels).
 • Total  điều kiện 3 (Values).

 

Nếu đổi điều kiện tuần lên trước thì thống kê doanh thu theo tuần

 

Tương tự như vậy tính doanh thu khách hàng theo tháng & năm. Chú ý

 • Row labels: điều kiện nào quan trọng đứng trước
 • Values: tính tổng

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *