----/----

Excel 2010 – Làm thế nào vẽ đồ thị Pareto 80/20 tối ưu hóa

 

 

 

 

 

 

  • Chọn khối 3 cột để vẽ đồ thị Pareto

 

 

 

  • Double click vào đồ thị đỏ phần trăm
  • Trong bảng Format Data Series: Series Option / Secondary Axis

 

  •  Click vào cột phần trăm trong đồ thị
  • Chỉnh giá trị Maximum trong bảng Format Axis: 1

 

  • Click vào đường đồ thị xanh
  • Chọn Change Chart Type
  • Column –> đồ thị line thành đồ thị cột

 

  • Click vào đồ thị đỏ –> add data label

 

20% công việc mang lại 80% kết quả:

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *