----/----

Excel 2010 – Làm thế nào lập bảng phân tích nhóm sản phẩm (Segment)

 

 • Giả định 1 phân đoạn có nhiều khách hàng
 • Number of active customers—Beginning of period : Số khách hàng hiện tại – Bắt đầu kỳ phân tích
 • Number of customers added: Số khách hàng thêm mới
 • Number of customers lost/terminated: số khách hàng hết hợp đồng.
 • Number of active customers—End of period : Số khách hàng cuối kỳ
 • Profitability Analysis: Phân tích lợi nhuận.
 • Revenue per segment: Doanh thu theo phân đoạn sản phẩm
 • Weighting: Tỷ trọng
 • Cost of sales: Chi phí bán hàng
 • Ongoing service and support costs: Chi phí hoạt động
 • Other direct customer costs: Chi phí khách hàng khác
 • Total cost of sales: Tổng chi phí
 • Gross margin: Lợi nhuận gộp
 • Other costs: những chi phí khác
 • Customer acquisition: Mua lại khách hàng
 • Customer marketing: chi phí marketing
 • Customer termination:
 • Total other customer costs
 • Customer profit by segment: Lợi nhuận theo phân đoạn sản phẩm
 • Summary Metrics: Tóm tắt
 • Average cost per acquired customer
 • Average cost per terminated customer
 • Average marketing cost per active customer
 • Average profit (loss) per customer

 

Đồ thị phân tích lợi nhuận và doanh thu trên từng phân đoạn

 

 • Chọn data Revenue per segment & Customer profit by segment
 • Insert / Column / Clustered Column

 

 

 

 

 • Chọn đồ thị dạng đường –> chuyển cột Revenue thành đồ thị đường

 

Đồ thị lợi nhuận & doanh thu kết hợp

 

Làm thế nào để đổi màu đồ thị cột:

 

 

Làm thế nào để đổi màu đồ thị đường:

 

 

 

 

Add data labels cho từng đường đồ thị

 • Right click vào từng đồ thị
 • Add data labels

 

Chỉnh màu cho từng cột bên trái và phải

 

 

Kết quả vẽ đồ thị :

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *