Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Bảng tính excel quản lý hàng tồn kho

File / New / Inventory

 

1. Danh sách hàng tồn kho (Inventory list):

 

 

2. Danh sách trang thiết bị tồn kho (Equipment Inventory list):

File / New / Equipment Inventory list

 

  • Initial value (IV): Giá trị đầu kỳ.
  • Loan term in years (LT): Số năm tính khấu hao.
  • Expected value at end of loan term (EV): Giá trị tài sản mong đợi cuối kỳ.
  • Annual straight line depreciation (AD): Khấu hao tài sản theo đường thẳng.
  • Monthly straight line depreciation (MD): Khấu hao hàng tháng
  • Current value (CV): Giá trị hiện tại

 

Annual straight line depreciation (AD) = (IV – EV) / LT

Monthly straight line depreciation (MD) = AD / 12

Current value (CV) = IV – (AD x Years)

 

3. Bảng tính vốn cổ đông (Net Worth Calculator):

File / New / Net Worth Calculator

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *