----/----

Window 10 – Hiển thị hay tắt thông báo bên góc dưới

 

 

 

 

Quick action: các nút hiển thị bên dưới góc phải màn hình.

Add or remove quick actions: thêm hoặc tắt các nút hiển thị bên dưới góc phải màn hình.

 

 

Notifications: Các thông báo của Window

  • Thông báo từ phần mềm
  • Thông báo từ khóa màn hình
  • Thông báo từ cuộc gọi VOIP

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *