----/----

Cấu hình Registry để cho win chạy siêu nhanh thế nào?

 

Registry này có thể được sử dụng trong Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

BƯỚC 1: Sao chép mã sau và dán vào Notepad. Lưu tệp với tên “Tweaks.reg” (không bao gồm dấu ngoặc kép) và sau đó chạy tệp. Nó sẽ yêu cầu xác nhận, chấp nhận nó.

 

Windows Registry Editor Version 5.00

;Created by Vishal Gupta for AskVG.com

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@=”{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@=”{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
“AutoEndTasks”=”1”
“HungAppTimeout”=”1000”
“MenuShowDelay”=”8”
“WaitToKillAppTimeout”=”2000”
“LowLevelHooksTimeout”=”1000”

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
“MouseHoverTime”=”8”

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoLowDiskSpaceChecks”=dword:00000001
“LinkResolveIgnoreLinkInfo”=dword:00000001
“NoResolveSearch”=dword:00000001
“NoResolveTrack”=dword:00000001
“NoInternetOpenWith”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
“WaitToKillServiceTimeout”=”2000”

 

BƯỚC 2: Khởi động lại hệ thống của bạn để có hiệu lực và sẵn sàng trải nghiệm Windows cực nhanh.

 

Giải thích:

AutoEndTasks – Buộc Windows tự động đóng dịch vụ người dùng khi người dùng đăng xuất hoặc tắt máy tính. Các chương trình tự động tắt không cần hỏi lần nữa trước khi shutdown

HungAppTimeout – Giảm thời gian đợi hệ thống khi tắt các ứng dụng

MenuShowDelay – Giảm các menu hiển thị thời gian trễ, nó sẽ làm cho các menu hiển thị nhanh hơn khi nhấp chuột.

WaitToKillAppTimeout – Giảm thời gian đợi của hệ thống khi đăng xuất hoặc tắt máy

LowLevelHooksTimeout – Giảm thời gian đợi hệ thống trước khi kết thúc các dịch vụ không có phản hồi

MouseHoverTime – Giảm thời gian trễ của cửa sổ bật lên để hiển thị mô tả bật lên nhanh hơn khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua một mục.

NoLowDiskSpaceChecks – Vô hiệu hóa kiểm tra không gian đĩa thấp để bạn không nhận được thông báo không gian đĩa khó chịu trong khay hệ thống.

LinkResolveIgnoreLinkInfo – Ngăn không cho Windows lãng phí thời gian trong việc tìm kiếm một chương trình không còn tồn tại trong hệ thống của bạn khi bạn cố gắng mở lối tắt của nó.

NoResolveSearch – Ngăn Windows tìm kiếm ổ đĩa

NoResolveTrack – Ngăn Windows sử dụng tính năng follow tệp tin NTFS

NoInternetOpenWith – Tắt lời nhắc “Tìm kiếm trên Internet” trong cửa sổ “Mở bằng” để bạn có thể xem trực tiếp danh sách các chương trình có sẵn.

WaitToKillServiceTimeout – Giảm thời gian đợi hệ thống trước khi dừng dịch vụ khi các dịch vụ được thông báo về quá trình tắt.

 

Link để tải file Registry đã tạo sẵn:

Registry Tweaks Collection to Make Windows Faster

 

Source: https://www.askvg.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *