----/----

Excel 2010 căn bản – Vẽ đồ thị doanh thu tháng & quý thế nào?

 

  • File / New
  • Sales Report

 

  • Chọn khối B4:C33

 

 

  • Thay đổi kích thước đồ thị bằng 4 nút xung quanh
  • Thêm số liệu trên đồ thị thế nào:

 

 

Chỉnh màu cho số liệu trên đồ thị

 

 

 

 

 

 

Chuyển đồ thị cột thành đồ thị tròn

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *