----/----

Excel 2010 Căn Bản – Định dạng ô dữ liệu trong bảng tính thế nào?

 

1. Click vào ô trống
2. Right click
3. Format Cells

 

 

Number: chữ số

 • Decimal place:  Số chữ số lẻ
 • Use 1000 Separator (,): Sử dụng dấu phân cách thập phân
 • Negative numbers: Sử dụng đối với ô giá trị âm

 

Currency: đơn vị tiền tệ

 • Số chữ số lẻ
 • Ký tự đồng tiền
 • Biểu thị khi âm thế nào

 

Date: Ngày

Type: Kiểu định dạng ngày

 

Time:

Type: Kiểu định dạng thời gian bảng tính

 

Percentage: Phần trăm

 • Decimal places: Số lẻ sau dấu phẩy

 

Fraction: phân số

Type: Kiểu chữ số phân số

 

Custom: Cấu hình tùy chọn

 • Type: Cấu hình tự chọn
 • Ví dụ : Ngày tháng năm
 • dd/mm/yyyy          23/04/2017
 • dd-mmm-yyyy      23-Apr-2017

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *