----/----

Excel 2010 Căn bản – Các nút trong menu HOME

 

 

Home / Copy – Cut – Paste

 

Sử dụng Copy & Paste: Copy dữ liệu Excel từ ô tính A1:B2 này sang ô tính E1

 1. Chọn khối A1:B2
 2. Nhấn nút copy
 3. Đặt con trỏ ô E1
 4. Nhấn nút Paste

 

Sử dụng Cut& Paste: Cắt dữ liệu Excel từ ô tính A1:B2 này sang ô tính E1

 1. Chọn khối A1:B2
 2. Nhấn nút cut
 3. Đặt con trỏ ô E1
 4. Nhấn nút Paste

 

Sử dụng Format Painter: Copy định dạng văn bản

 1. Chọn khối A1:B2.
 2. Format Painter.
 3. Click vào ô E1:F1

 

Sau khi copy định văn bản

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *