Category: Thủ thuật Excel

Excel 2016 – Lập bảng tính ngân sách cho website dự án phần mềm thế nào?

  File / New Website Budget     Initial Investment in Website: Chi phí đầu tư website ban đầu Hardware (e.g., servers): Phần cứng, Server Software (e.g., e-commerce catalog software): Phần mềm Development (e.g., third-party site design and development): Chi phí phát triển (Bên thứ 3 thiết kế & phát […]

Excel 2010 – Lập bảng tính ước lượng dòng chi phí thế nào?

    Actual Expenses: Chi phí thực tế. Employee Costs: Chi phí nhân lực. Employee wages: Chi phí lương. Employee benefits: Chi phí phúc lợi. Employee training: Chi phí đào tạo Subtotal: Tổng cộng Office Costs: Chi phí chi phí văn phòng Office lease:  Chi phí thuê Office utilities: Chi phí […]

Excel 2010 – Lập bảng báo cáo thu nhập 2 năm bằng tiếng anh thế nào?

  File / New Income statement (Trong ô tìm kiếm)       Những điều quan trọng trong báo cáo thu nhập Gross Profit (Loss) =  Net Sales –  Cost of Goods Sold (COGS). Net Operating Income =  Gross Profit (Loss) –  Total Expenses. Net Income  = Net Operating Income […]

Excel 2010 – Làm thế nào để chỉnh sửa hình ảnh trong bảng tính Excel

1. Thêm ảnh vào trong Excel Insert / Pictures Chọn thư mục ảnh Chọn ảnh     2. Xóa phông nền tự động theo phong cách Excel Chọn ảnh Format Remove Background   3. Chỉnh sửa màu sắc tự động cho hình ảnh nghệ thuật:       4. Tạo […]

Excel 2010 – Quản lý dự án vẽ đồ chị tiến trình Gantt Chart

  Tên dự án Ngày bắt đầu Sốngày hoàn thành     Right click vào đồ thị chưa có data để nhập data Select data   Add: để thêm data cho ngày bắt đầu dự án và ngày hoàn thành. Thứ tự thêm ngày bắt đầu trước sau đó thêm […]

Excel 2010 – Làm thế nào lập bảng phân tích nhóm sản phẩm (Segment)

  Giả định 1 phân đoạn có nhiều khách hàng Number of active customers—Beginning of period : Số khách hàng hiện tại – Bắt đầu kỳ phân tích Number of customers added: Số khách hàng thêm mới Number of customers lost/terminated: số khách hàng hết hợp đồng. Number of active […]

Excel 2010 – So sánh sự khác biệt chất lượng trước & sau cải tiến

  Bảng tính mẫu so sánh chất lượng sau khi cải tiến 19 tháng Giả thuyết Null: trước và sau không đổi Giả thuyết A: trước và sau thay đổi   Sử dụng công cụ t Test Paired Two Sample for Means. Nếu chưa có vào phần add-in của excel 2010 thêm […]