Day: December 18, 2018

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi phải dẫn dắt bằng ví dụ

Bài viết của Bruna Martinuzzi đăng trên website  mindtools.com (Về tác giả:  Bruna là một nhà giáo dục, tác giả viết báo , viết sách và diễn giả chuyên về trí tuệ cảm xúc, lãnh đạo và đào tạo kỹ năng thuyết trình)   Dẫn đầu bằng ví dụ “Walk the Walk” Cách […]