Day: November 18, 2018

Chuỗi lợi nhuận dịch vụ (Service Profit Chain) là gì? Tại sao phải quan tâm

Bài viết của business2community.com   Chuỗi lợi nhuận dịch vụ phân biệt ra các cấp bậc dịch vụ và phân tích cách mà dịch vụ chuyển thành lợi nhuận.   Kết quả của việc định lượng và hiểu những đòn bẩy này giúp cho các công ty hoạt động hiệu quả […]