Day: May 3, 2018

Bạn có tin công ty lốp xe lại nổi tiếng với các ấn phẩm du lịch – Michelin Guide

  Hướng dẫn Michelin (tiếng Pháp: Hướng dẫn Michelin) là một loạt sách hướng dẫn được xuất bản bởi công ty lốp xe Michelin của Pháp trong hơn một thế kỷ. Thuật ngữ này thường đề cập đến Sách hướng dẫn Michelin Red được xuất bản hàng năm, hướng dẫn […]