Day: April 1, 2018

Excel 2016 – Sử dụng Forecast Sheet để phân tích dự đoán xu hướng thế nào?

  Cho bảng data giả định doanh số từ tháng 1/2017 – 12/2017   Data / Forecast Sheet   Forecast End: 3/1/2018  Phân tích và dự đoán đến ngày (Hiển thị tháng/ngày/năm) Include Forecast Statistics Confident Interval: Độ tin cậy 95%     Đọc phân tích thế nào   Chuyển […]

Excel 2016 Căn bản – Sao lưu bảng tính online ổ đĩa OneDrive thế nào?

  Mở Excel 2016 Chọn File Sign in to get most out of Office   Đăng nhập bằng mail của Microsoft (live mail)       Nếu chưa có mail thì đăng ký Live mail của Microsoft ở đây Link https://login.live.com/   Bảng tính Excel mở ra sau khi chọn mẫu […]

Excel – Sử dụng hàm PMT, IPMT, PPMT trong quyết định dự án đầu tư

  Giả định vốn vay 70%, vốn pháp định 30% Số tháng phải thanh toán khoản vay = 12 x số năm PMT = -PMT(D8/12,D7,D4) IPMT = -IPMT(D8/12,D5,D7,D4) PPMT = -PPMT(D8/12,D5,D7,D4)   1. Phân tích thứ 1: Muốn PMT là 2000 thì vốn pháp định phải bao nhiêu Sử dụng Data / […]