Day: March 31, 2018

Excel 2010 căn bản – Vẽ đồ thị đường & đường xu hướng theo doanh thu tháng & quý thế nào?

  File / New Sales Report   Chọn khối B4:C33   Sắp xếp doanh thu tăng dần       Thay đổi độ dày của đường đồ thị     Đường xu hướng       Kết quả đường xu hướng và công thức hồi quy        

Excel – Làm sao để biết có nên đầu tư vào một dự án hay không (Dùng hàm NPV)

  Tổng quát -Nếu NPV > 0: Giá trị hiện tại thuần NPV của một dự án đầu tư lớn hơn 0, dự án đó nên được thông qua. Bởi vì thu nhập thu về đã lớn hơn ngưỡng hoà vốn. Tùy thuộc vào chi phí đầu tư ban đầu, một dự […]

Excel – Giá trị hiện tại (PV) & giá trị tương lai (FV) được tính thế nào?

Định nghĩa Giá trị Tương lai – FV Giá trị tương lai (FV) là giá trị của một tài sản hiện tại vào một ngày nhất định trong tương lai dựa trên tỷ lệ tăng trưởng giả định theo thời gian. Nếu, dựa trên mức tăng trưởng được đảm bảo, một […]

Excel 2010 – Lập ngân sách Marketing thế nào cho chuẩn

  File / New Marketing Budget Plan     Marketing Budget Plan Category Research Research firm fees Web research Independent research Other research Research Costs Total   Communications Promotional brochures Television Radio Web Communications Costs Total   Networking Memberships Affiliations Subscriptions Networking Costs Total     Event Number of attendees […]