Day: March 29, 2018

Excel 2010 – Lập bảng tính chi phí bán hàng chuẩn

  File / New Sales Costing     Expense category: Danh mục chi phí Sales force salary: Lương nhân viên sales Travel : Công tác Phí Advertising: Phí quảng cáo Entertainment Catalog production: Chi phí catalog, bao bì. Marketing department salaries : Chi phí lương marketing Telemarketing costs : chi […]