Day: March 28, 2018

Excel 2016 – Lập bảng tính ngân sách cho website dự án phần mềm thế nào?

  File / New Website Budget     Initial Investment in Website: Chi phí đầu tư website ban đầu Hardware (e.g., servers): Phần cứng, Server Software (e.g., e-commerce catalog software): Phần mềm Development (e.g., third-party site design and development): Chi phí phát triển (Bên thứ 3 thiết kế & phát […]