Day: March 23, 2018

Excel 2010 – Phân tích doanh thu theo ngày trong tuần, tháng, quý & năm

  Công thức tính các cột Cột E, ô E4   =TEXT(D4, “ddd”)  Tìm thứ trong tuần theo ngày Cột F, ô F4    =WEEKNUM(D4)         Tìm số tuần trong năm theo ngày Cột G, ô G4  =TEXT(D4, “mmm”)    Tìm tháng của năm theo ngày Cột H, ô H4 =TEXT(D4, “yyyy”)      […]

Excel 2010 – Vẽ đồ thị đường mục tiêu & đường cộng dồn

  Monthly total: Tổng doanh thu hàng tháng Cumulative: Doanh thu cộng dồn Target: Mục tiêu doanh thu năm Chọn khối    A1:M4                   Kết quả đồ thị 3 đường: Đường doanh thu – Đường doanh thu cộng dồn – Đường mục […]

Excel 2010 – Làm thế nào để vẽ đồ thị kết hợp 2 chỉ số

  Chọn khối văn bản A1:C5           Chuyển đồ thị Doanh số % sang dạng đường   Hiện nay đồ thị hiển thị dưới dạng chấm đỏ Right Click chọn chấm đỏ       Kết quả đồ thị kết hợp doanh số & Doanh số […]