Day: March 18, 2018

Excel tính tổng doanh số theo tháng

  Bảng tính toán kết quả   Bảng tính mẫu thử (Sales sheet)   Cách tính (Dashboard sheet) Công thức: =SUMIFS(Sales!K:K,Sales!D:D,”>=”&[@Month],Sales!D:D,”<=”&EOMONTH([@Month],0)) Sales!K:K           Doanh số theo bảng tính thử Sales!D:D           Cột tính so sánh trong sales sheet          [@Month]      […]

Excel làm thế nào để tính tổng doanh số từ ngày đến ngày bất kỳ

  Bảng tìm kiếm excel (Sales Sheet)   Bảng tính doanh thu   Cách tính toán excel (Dashboar sheet)   Tại ô D4: =SUMIFS(Sales!K:K,Sales!D:D,”>=”&Dashboar!B4,Sales!D:D,”<=”&Dashboar!C4) Sales!K:K              Cột tính tổng doanh thu Sales!D:D              Cột ngày để so sánh Dashboar!B4       Điều […]